logotyp

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest PROFBUD-GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Świeciu przy ul. Kolejowa 8A.
  • Kontakt z Administratorem Danych :

-adres e-mail: biuro@profbud.net

-nr telefonu 797-184-575

  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz uprawnień i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą do przetwarzania tych danych są art. 5-12 RODO.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z zapisów Umowy oraz innych przepisów prawa.
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody.
  • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże może być warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkować np. nie zawarciem umowy.